PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: informatyka

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny, 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent ma nie tylko być inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Studia inżynierskie przygotują studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

Absolwent powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, systemów wbudowanych i baz danych. Powinien posiadać szerokie umiejętności programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent studiów inżynierskich w PWSZ Leszno jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji i w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. a także do pracy w szkolnictwie, jeśli absolwent ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie magisterskim, realizowanych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Kierunek studiów Informatyka spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) ma umożliwiać kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Ścieżki dyplomowania:

- Informatyka w zarządzaniu,

- Aplikacje internetowe i mobilne.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym).Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2700.

Wszystkie ścieżki mogą być realizowane w systemie studiów dualnych.

Sylwetka absolwenta:

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
Absolwent ścieżki dyplomowania Informatyka w zarządzaniu jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia przede wszystkim w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu,  dystrybucji i wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest wykwalifikowany w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji biznesowych, jak również może pracować na stanowisku osoby wdrażającej i serwisującej oprogramowanie produkowane przez  firmę  zewnętrzną.  Potrafi pracować w  zespole  i ma szerokie pojęcie o zarządzaniu projektami   programistycznymi. Ponadto ma przygotowanie w zakresie marketingu w branży produktów informatycznych. Wymienione umiejętności pozwalają  absolwentowi  tej  ścieżki dyplomowania podjąć  zatrudnienie  na   stanowisku  związanym z praktycznie każdym etapem procesu wytwarzania i obsługi systemów zarządzania przedsiębiorstwem,  a nawet  rozpocząć  własną działalność  gospodarczą  w ramach  firmy  o w/w profilu.

APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE
Absolwenci ścieżki dyplomowania Aplikacje internetowe i mobilne uzyskują szerokie kwalifikacje w zakresie projektowania zaawansowanych aplikacji internetowych oraz programowania urządzeń i systemów mobilnych. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w firmach informatycznych projektujących i wytwarzających aplikacje webowe, przeznaczone do używania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, np. notebook czy smartfon. Absolwenci zyskują wiedzę na temat funkcjonowania Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, co z kolei stwarza im możliwości podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach o rozmaitym profilu przemysłowym korzystających z usług internetowych. Ścieżka dyplomowania oferuje absolwentom szerokie możliwości podjęcia własnej działalności informatycznej, np. przy projektowaniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią lub tworzeniu sklepów internetowych i obsłudze handlu elektronicznego.

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 960 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. Istota tego systemu odbywania praktyk polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową (oprócz pierwszego roku studiów). Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni, a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego. Część praktyki może odbywać się w jednym z miesięcy wakacyjnych. Praktyki zawodowe zwykłe studenci mogą odbywać w terminach przeznaczonych na praktyki dualne. Weryfikacja praktyk odbywa się po semestrach nr 3,4,5,6 i 7  w okresie trwania studiów.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych.
Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży informatycznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. C&C Technology.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w zawodzie Informatyka na rynku pracy jest duże. Umiejętności zdobywane na Uczelni pozwalają odnaleźć się na stanowiskach administratorów sieci, programistów szczególnie aplikacji mobilnych i internetowych oraz w zarządzaniu programami służącymi do zarządzania przedsiębiorstwem, np. takimi jak systemy ERP lub SAP. W zawodzie Inżyniera Informatyka zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z doświadczeniem w przemyśle.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

Astromal sp. z o. o.

Auto – Leszno  sp. z o.o.

Auto-Mróz  Leszno  sp. z o. o

Budo-Instal sp. z o.o.

C&C Partners Sp. z o.o

Dobrowolski sp. z o.o.

Elektro – Instalator sp. z o.o.

eN- TRUCK Piotr Niemiałkowski 

Exwind sp. c. D.J. Grobelni

Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

FKS Okucia Budowlane  i Drzwiowe sp. z o.o.

FUH Jacek Malepszy

HERMES sp. z o.o.

INFRAKOM Kościan sp. z o.o.

INSTAL-FILTER SA

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. JAFO

Kaczmarek Malewo s.j.

Kompleksowa Obsługa Budownictwa Rafał Jankowski

Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o.

Lion Energy Group Sp. z o.o

LOB S.A

Maria i Krzysztof Bartkowiak sp. j.

MECHATRONIKA sp. z o.o.

Media Help Łukasz Berus

Mescomp Polska

MIL - BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Miłosz Banasiak

Przedsiębiorstwo Budowlane NOWAK Miłosz Nowak

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DUDKOWIAK spółka jawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "PK-BUD" Krzysztof Puślecki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. J. Tadeusz i Artur Michalski

PPUH Drew - Mark Marek Kaźmierczak

RETNIG

SPINKO sp. z o.o.

Super Cars Sp. J. Ciesiółka

TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o.

TOYOCAR J.J. MIKOŁAJCZAK SP. J

UNIPLAST Wojciech Bajer

VMI Poland sp. z o. o.