PWSZ na Facebooku

Stypendia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

tel. 655 296 084

Sposób przyjmowania wniosków o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/21

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną wnioski o stypendium socjalne prosimy składać osobiście (pokój 107, parter), natomiast wnioski o stypendium rektora oraz wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych prosimy wysyłać za pomocą poczty tradycyjnej.

Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane będą od dnia 24.09.2020 r.

Aktualny Regulamin świadczeń dla studentów wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 proszeni są o składanie wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia dla poszczególnych kierunków, wg tabeli poniżej:

 

Kierunek studiów  Wyznaczony dzień

Bezpieczeństwo narodowe

Filologia

Poniedziałek

Budownictwo

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Informatyka

Wtorek
Pedagogika Środa

Ekonomia

Logistyka

Administracja

Czwartek

Pielęgniarstwo

Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne

Piątek

Wnioski przyjmowane będą w pokoju 107 (parter) w godz. 9.00-14.00.

Wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 2) składa się z 4 stron, do wniosku należy dołączyć załączniki i  dokumenty ułożone w kolejności zgodnej z wykazem członków rodziny (strona 2  wniosku).

Prosimy o wcześniejsze wykonanie kopii potrzebnych dokumentów, które nie są załączane w oryginale (tj. np. wyroki sądowe, akty urodzenia, umowy) oraz zabranie oryginału do wglądu.

Wnioski o stypendium socjalne składa się osobiście (bez osób towarzyszących).

Studenci składający równocześnie wnioski o inne świadczenie tj. stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą złożyć je równocześnie.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne są zobowiązani do złożenia wniosków w terminach:

 • I termin do dnia 10 października (studenci II, III, IV roku),
 • II termin do dnia 20 października (studenci I roku).

Wnioski złożone po tych terminach w miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa zostaną rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone.

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Wypełniony wniosek (załącznik nr 9) wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (kserokopie) prosimy wysłać na adres Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64 100 Leszno, z dopiskiem „pokój 314”.

W przypadku potrzeby osobistego złożenia wniosku konieczne jest umówienie się telefoniczne.

UWAGA!

Student nie jest zobowiązany do uzupełnienia pola poświadczającego uzyskaną średnią ocen oraz osiągnięć sportowych lub artystycznych. Poświadczenia średniej lub osiągnięć zostaną uzupełnione przez pracowników Uczelni.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wypełnienie całego wniosku oraz jego podpisanie.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora zobowiązani są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wypełniony wniosek (załącznik nr 8) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności prosimy wysłać na adres Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, z dopiskiem „pokój 314”.

W przypadku potrzeby osobistego złożenia wniosku konieczne jest umówienie się telefoniczne.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wypełnienie całego wniosku oraz jego podpisanie.

Studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych są zobowiązani do złożenia wniosków w terminach:

 •  I termin do dnia 10 października (studenci II, III, IV roku),
 •  II termin do dnia 20 października (studenci I roku).

Wnioski złożone po tych terminach w miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa zostaną rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 655 296 084.

 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Regulamin świadczeń dla studentów - rok akademicki 2020/2021
 • Załącznik nr 1 - Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń i ich wysokość.
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia.
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich.
 • Załącznik nr 6 - Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu.
 • Załącznik nr 7 - Wykaz potrzebnych dokumentów do ubiegania się o pomoc materialną.
 • Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
 • Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie zapomogi.
 • Załącznik nr 11 - Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
Dokumenty.

1. Stypendium socjalne.

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 2 do regulaminu.
 • Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia - załącznik nr 3 do regulaminu.
 • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 4 do regulaminu.
 • Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich - załącznik nr 5 do regulaminu lub oświadczenie studenta, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców – załącznik nr 11 do regulaminu.
 • Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu – załącznik nr 6 (tylko w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta).

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - załącznik nr 8 do regulaminu.

3. Stypendium rektora.

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9 do regulaminu.

4. Zapomoga.

 

Wzór druku o zmianę konta bankowego.

 


 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (DZ.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zapisy:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( obecnie jest to kwota 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (GOPS,MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z GOPS/MOPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4., jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1. pkt. 1-4 i art. 359 ust. 1 (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (72 miesięcy).